Conformitate

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania asigură un mediu competitiv și desfășurarea nediscriminatorie, independentă a procesului decizional si a activității de distributie a energiei electrice față de operatorul integrat pe verticală, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/72/CE, privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, reformată de Directiva (UE) 2019/944,  prevederi care au fost transpuse în legislaţia naţională în Legea nr. 123/2012 a energie electrice și gazelor naturale.

În conformitate cu prevederile art. 5 ale Ordinului ANRE nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate, operatorii de distribuţie a energiei electrice elaborează programe de conformitate, care conţin măsuri asumate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică, reguli pentru accesarea informaţiilor şi stabilesc obligaţii specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă, conform prevederilor Legii 123/2012.

În temeiul dispozițiilor Ordinului ANRE 5/2015, operatorii de distribuție au obligația, desemnării unui agent de conformitate, complet independent în raport cu structurile de decizie, care asigură monitorizarea adecvată a respectării Programului de conformitate, întocmește și comunică la ANRE Raportul cu privire la implementarea măsurilor din Program.

Programe de conformitate

Rapoarte privind monitorizarea Programelor de conformitate