Normative & Standarde
Normative

Normative care reglementeaza consumul de energie electrica în conditii speciale:

PO TEL-07.III AV-DN 162
PO – Reducerea consumului de en.el. in situații excepționale apărute în funcționarea SEN
PO TEL-07.III AV-DN 269
PO – Aplicarea de UNO DEN a normativelor DM, NL- COD TEL-07III AV-DN 89
PO TEL-07.III AV-DN13
PO TEL-07.III AV-DN13- Modul de eleborare a normativului de limitare a consumului de energie electrică
Articolul 19 din Standard
Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă OD şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la locul său de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, OD este obligat:

■ să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
■ să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
■ să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
■să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum
să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;
■ dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.

Obligaţii ale operatorului de distribuţie extrase din Standardul de performanţă pot fi regasite aici.
Standarde - Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

Standardul reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi stabileşte indicatorii de performanţă cu privire la:

1. continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor
2. calitatea tehnică a energiei electrice distribuite
3. calitatea comercială a serviciului de distibuţie a energiei electrice
Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la RED care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

■ au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 V-110 kV şi la frecvenţa nominală de 50 Hz;
■ prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă;
■ respectă condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare.
Standardul se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public.

Prevederile standardului nu se aplică:

a) în situaţii de funcţionare anormală a reţelei electrice de distribuţie determinată de către operatorul de transport şi de sistem, în condiţiile în care operatorul de distribuţie a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcţionarea anormală;

b) în situaţii de forţă majoră care au afectat operatorii de distribuţie, stabilite şi dovedite conform legii.

Compensaţii la care au dreptul utilizatorii în situația în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin standard
  • Compensaţia este o sumă de bani pe care operatorul de distribuție  o plăteşte utilizatorului racordat în zona RED afectată, în cazul în care nivelul unui indicator de performanţă nu este atins
  • Valorile compensaţiilor pe care operatorul de distribuție (OD) este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard sunt precizate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 4 la Standard
  • OD este obligat să plătească aceste compensaţii direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36 alin. (3) şi (4) din standard , prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie
  • Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard se acordă de OD în mod automat utilizatorilor ale căror locuri de consum şi/sau de producere sunt racordate la RED indiferent de nivelul de tensiune, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora.
  • Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice se acordă de OD în mod automat utilizatorilor care au înaintat reclamaţii în acest sens fără a solicita concret şi acordarea compensaţiei prevăzute în standard în cazul în care reclamaţiile sunt întemeiate.

Instrucțiuni proprii SSM

Instrucțiuni proprii SSM
Instrucțiune proprie SSM pentru instalații electrice în exploatare gestionate de Societatea DEER ca operator de distribuție din cadrul Grupului Electrica.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)