Pentru prosumatori
Prosumatori
Sistemul energetic românesc traversează în prezent un proces de transformare și adaptare la tendințele europene. Existența prosumatorilor este unul dintre elementele care caracterizează orice piață modernă de energie.

În urma modificărilor legislative recente, consumatorii casnici care deţin instalaţii de producere a energiei electrice (eoliene şi panouri fotovoltaice), inclusiv în cogenerare, au acum posibilitatea să vândă energia pe care o produc acasă, în exces faţă de propriul consum. În continuare este o prezentare a acestei categorii de clienți, cu beneficiile pe care le presupune calitatea de prosumator, dar și pașii care trebuie urmați pentru a deveni prosumator.

Ghidul Prosumatorului
Descarcă ghidul prosumatorului Distribuție Energie Electrică
Grup de Măsurare
Contoare destinate montării la prosumatorii racordați la rețeaua de distribuție DEER
Ce este un prosumator?

Distribuție Energie Electrică România

Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea proprie, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial/industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Avantaje

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, pot vinde cantitatea produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Avantaje Prosumatori

Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior.
Prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.

Avantaje Prosumatori

În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuți beneficiază din partea furnizorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.

Operatorii de distribuție a energiei electrice sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor și a autorităților publice prevăzute la alin. (61) din Legea nr. 184/2018, în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) din Legea nr. 148/2018, sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi, prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și (63) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (62).

Etapele de racordare
Pentru racordarea unui prosumator la rețeaua electrică de interes public se parcurg următoarele etape:

☑️ Etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului;
☑️ Depunerea de către utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
☑️ Stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
☑️ Încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator;
☑️ Realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
☑️ Punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe, dacă este cazul;
☑️ Emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de racordare a locului de consum și/sau producere;
☑️ Punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.

4.1 Pentru obținerea avizului tehnic de racordare, solicitantul se poate adresa operatorului de distribuție:
➡️ Direct;
➡️ Prin împuternicit, în numele și pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate;
➡️ Prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.
4.2 Documentația anexată cererii de racordare pentru un loc de consum și/sau de producere nou cuprinde următoarele documente:

➡️ avizul de amplasament, copie, dacă este cazul;
➡️ datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum și/sau producere al utilizatorului;
➡️ certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, copie;
➡️ planul de situație la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, copie;
➡️ Planul urbanistic zonal aprobat sau Planul urbanistic de detaliu aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, copie;
➡️ copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
➡️ actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, copie;
➡️ autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;
➡️ alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.
4.3 Pentru un loc de consum și/sau de producere, pentru racordarea căruia există aviz tehnic de racordare sau certificat de racordare valabil, documentația anexată cererii de racordare este menționată la art. 14., alin. (2) coroborat cu art. 6 din Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.
4.4 Termenele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare și a certificatelor de racordare sunt prevăzute în Ordinul ANRE nr. 59/2013.
Încheierea contractului de racordare

După emiterea avizului tehnic de racordare, utilizatorul solicită în scris încheierea contractului de racordare cu un agent economic atestat ANRE.

Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează, la cerere, următoarele documente:
➡️ copia avizului tehnic de racordare;
➡️ copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
➡️ acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului, dacă instalația de racordare se amplasează pe domeniul privat.
După achitarea contractului de racordare se încheie contractul de execuție cu executantul lucrărilor ales de solicitant.
*Mențiune: Autorizația de construire a obiectivului trebuie să fie prezentată până la încheierea contractului de execuție, conform Ordinului ANRE nr. 11/2015.

Emiterea certificatului de racordare
Emiterea certificatului de racordare

Pentru un loc de consum și/sau de producere, operatorul de rețea emite utilizatorului certificatul de racordare în termenul prevăzut în Regulamentul de racordare, cu condiția depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de rețea, a dosarului instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

Costurile pentru emiterea avizelor sunt menționate în Ordinul ANRE nr. 114/2014, modificat prin ordin ANRE nr. 63/26.07.2017.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)