Legislație primară

 • Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea 33/1994 (republicată) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea 372/2005 (republicată) privind performanţa energetică a clădirilor.

 • Legea 160/2012 pentru aprobarea OUG 33/2007, privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351 /2004. (OUG privind organizarea si funcționarea ANRE actualizată)

 • Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu actualizările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, , cu actualizările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora.

 • Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

Legislație secundară

 • Ordinul 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 63 din 14 iulie 2014; ORDINUL nr. 111 din 27 iunie 2018; ORDINUL nr. 15 din 20 februarie 2019; ORDINUL nr. 22 din 11 martie 2020; ORDINUL nr. 68 din 15 aprilie 2020; ORDINUL nr. 160 din 3 septembrie 2020; ORDINUL nr. 16 din 10 martie 2021; ORDINUL nr. 45 din 15 iunie 2021.

 • ORDIN nr. 17 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici.

 • Ordinul 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public Modificat prin Ordinul 184/2019.

 • Ordinul 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, Modificat prin Ordinul nr. 183/2019; Ordinul 201/2019; Ordinul 184/2020.

 • Ordinul 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare. Modificat prin ORDINUL nr. 162 din 9 septembrie 2020; ORDINUL nr. 85 din 30 iunie 2021.

 • Ordinul 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 87/2014. Anexa 1 modificată prin Ordinul 113/2018.

 • Ordin 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 113/2018.

 • Ordin 61/2014 pentru aprobarea Metodologie privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, Modificat prin Ordinul 62/2017.

 • Ordin 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament. Modificat prin Ordinul 63/2017.

 • Ordin 164/2020 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

 • Ordin 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 185/2018.

 • Ordin 74/2013 – Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice. Modificat prin Ordinul 59/2014. Modificat prin Ordinul 51/2019.

 • Ordin 5/2014 pentru aprobarea continutului – cadru al certificatelor de racordare. Modificat prin Ordinul 163/2020.

 • Ordin 208/2018 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg).

 • Ordin 191/2018 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute de norma tehnică de racordare.

 • Ordin 30/2013 – Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice – modificat prin Ordin 74/2013,  Ordin 208/2018, Ordinul 51/2019.

 • Ordin 51/2009 – Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene-Norma tehnică Modificat prin Ordinul 29/2013 și Ordinul 208/2018.

 • Ordin 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice. Modificat prin ORDINUL nr. 159 din 2 septembrie 2020; ORDINUL nr. 53 din 23 iunie 2021.

 • Ordin 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 10/2016. Modificat prin Ordinul 16/2019.

 • Ordin 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018; ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019; ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019; ORDINUL nr. 207 din 28 octombrie 2020; ORDINUL nr. 3 din 20 ianuarie 2021.

 • Ordin 102/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari. Modificat prin ORDINUL nr. 177 din 7 octombrie 2020; ORDINUL nr. 86 din 30 iunie 2021.

 • ORDIN nr. 220 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.A.

 • ORDIN nr. 221 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord – S.A.

 • ORDIN nr. 222 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.

 • Ordin 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017; ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018; ORDINUL nr. 25 din 31 martie 2021.

 • Ordin 129/2015 privind aprobarea Procedurii privind constituirea garanțiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

 • ORDIN nr. 33 din 28 mai 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă. Modificat prin ORDINUL nr. 76 din 2 noiembrie 2016.

 • Ordin nr. 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

 • ORDIN nr. 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor.

 • Ordin 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice. Modificat prin ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019; ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020; ORDINUL nr. 25 din 31 martie 2021.

 • Ordin 228/2018 pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea, Modificat prin Ordinul 132 din 24 iunie 2020; si Rectificarea nr. 132 din 24 iunie 2020.

 • Ordin 177/2018 de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național.

 • Decizia 778/2019 președintelui ANRE nr 778/08.05.2019 privind aprobarea Calendarului de implementare a SMI pentru perioada 2019-2028.

 • Ordin 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice.

 • Ordin 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare.

 • Ordin 85/2015 pentru aprobarea convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de reţea şi a convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea.

 • Ordin 62/2020 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică. Modificat de ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020; ORDINUL nr. 213 din 25 noiembrie 2020.

 • Ordin 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final.

 • Ordin 205/2020 de aprobare a Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice.

 • Ordin 150/2015 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei.

 • Ordin 128/2008 COD TEHNIC din 11 decembrie 2008 al reţelelor electrice de distribuţie. Modificat prin Ordinul 72/2017, Modificat prin Ordinul 214/2018.

 • Ordin 45/2016 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice. Modificat prin Ordinul 212/2018.

 • Ordin ANRE 73/2014 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin Ordinul 32/2018. Modificat prin Ordinul 209/2019.

 • Ordin ANRE 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Modificat prin  ORDINUL 67/2020 din 15 aprilie 2020; ORDINUL nr. 225 din 9 decembrie 2020

 • Ordinul ANRE 85/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei. Modificat prin Ordinul 43/2019 din 27 martie  2019; ORDINUL nr. 227 din 9 decembrie 2020.

 • Ordinul ANRE 194/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei.

 • Ordinul ANRE 193/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei.

 • Ordinul ANRE 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, Modificat prin ORDINUL nr. 174 din 30 septembrie 2020.

 • ORDIN nr. 242 din 23 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.

 • ORDIN ANRE 96/2017 de aprobare a Regulamentului de organizare a activității de mentenanță. Modificat prin Ordin ANRE 84/2021.

 • ORDIN ANRE nr. 235/2019 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali. Modificat prin ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020; ORDINUL nr. 82 din 30 iunie 2021.

 • Ordin ANRE 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei.

 • ORDIN ANRE 34/2021 de aprobare a Normei tehnice tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice.

 • ORDIN ANRE nr. 25 din 30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie. Modificat prin ORDINUL nr. 168 din 24 iulie 2019; ORDINUL nr. 22 din 24 martie 2021.

 • ORDIN nr. 204 din 14 noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice. Modificat ORDINUL nr. 155 din 27 august 2020; ORDINUL nr. 206 din 28 octombrie 2020; ORDINUL nr. 19 din 16 martie 2021.

 • ORDIN ANRE 233/2020 de aprobare a Procedurii pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie.

 • ORDIN nr. 232 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum

 • ORDIN nr. 61 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale. Modificat prin ORDINUL nr. 175 din 3 octombrie 2018; ORDINUL nr. 226 din 9 decembrie 2020.

 • ORDIN nr. 12 din 4 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Modificat prin ORDINUL nr. 158 din 17 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 211 din 19 decembrie 2018; ORDINUL nr. 181 din 28 august 2019; ORDINUL nr. 209 din 20 noiembrie 2019; ORDINUL nr. 197 din 28 octombrie 2020.

 • ORDIN nr. 190 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal

 • ORDIN nr. 179 din 14 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 • ORDIN nr. 146 din 17 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a curbelor consumurilor de referinţă pentru clienţii finali care participă activ la piaţa de energie electrică.

 • ORDIN nr. 63 din 31 martie 2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute. Modificat prin ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020; ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020.

 • ORDIN nr. 233 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi.

 • ORDIN nr. 220 din 11 decembrie 2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora.

 • ORDIN nr. 62 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Modificat prin ORDINUL nr. 5 din 23 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 169 din 24 iulie 2019.

 • ORDIN nr. 32 din 19 iulie 2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Modificat prin ORDINUL nr. 34 din 17 mai 2017.

 • ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea.

 • ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice.