REGULAMENT CONCURS „Energie Creativa

Organizat de  Distributie Energie Electrica Romania S.A (DEER SA), in perioada 25.05.2021 ORA 10:00 – 02.06.2021, ora 10:00.

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului „Energie Creativa” este Distributie Energie Electrica Romania S.A.(DEER SA), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12 / 352 / 2002, cu sediul în Cluj – Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, judeţul Cluj, cod de înregistrare fiscală RO14476722, cont nr. RO07 BTRL 0130 1202 8915 30XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca, cap.social 1.405.204.790 RON, reprezentată prin Director General ing. Emil Merdan

1.2. Concursul se desfasoara in regim propriu, de catre organizatorul  Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER SA), responsabil cu implementarea concursului in mediul online, managementul castigatorilor, mecanismul de lucru, inmanarea premiilor.

Autentificarea si legalizarea Regulamentului, desemnarea castigatorilor pe baza votului comisiei,  anuntarea castigatorilor, validarea castigatorilor si livrarea premiilor, vor fi realizate si operate de catre Organizator .

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale, fiind obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul precum şi detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica,   in sectiunea de comentarii ale postarii,  (denumită în continuare „Pagina de Facebook DISTRIBUTIE Energie Electrica Romania”, in sectiunea “comentarii/comments”), pe toată durata de valabilitate a Concursului.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica /. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

1.5. Participanţilor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com, nu este organizată, iniţiată, supervizată, sponsorizată, administrată, asociată sau promovata de Facebook, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parţial) de Facebook .

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), respectiv pe reteaua de socializare Facebook , la adresa https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

3.1 Concursul începe la data de 25.05.2021, ora 10:00 şi se va desfăşura până la data de 02.06.2021, ora 10:00 a.m (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”). Ora la care se publică prima postare în legatură cu Concursul pe contul oficial al Distributie Energie Electrica Romania , în cursul zilei de 25.05.2021, se consideră ora de începere a Concursului.

3.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a reduce/prelungi in mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina de Facebook dedicată Concursului (https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica ) şi de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

3.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 02.06.2021 ora 10:00, Organizatorul constată că nu există cel puţin o înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la acea dată, fără a mai fi necesară anunţarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte formalităţi.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în România, reprezentant legal sau tutore al unui minor (copil),  sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului şi care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii”); reprezentant legal sau tutore al unui minor (copil) . Concursul de creatie este destinat copiilor (minori), creatiile copiilor urmand a fi transmise de catre reprezentantii legali/tutori ai copiilor catre adresele indicate.

4.2 Angajaţii Organizatorului, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3 Participantul la acest Concurs trebuie să fie un “posesor legal”, persoană fizică, al unei adrese de e-mail şi posesor al unui cont valid în reţeaua de socializare Facebook (www.facebook.com) si în perioada de desfăşurare a Concursului. “Posesor legal” este denumită orice persoană fizică careia i s-a dat în folosinţă o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firma, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.4 Se prezumă că fiecare participant deţine cu titlu legal cont de Facebook  cu care acesta participă la Concurs. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi de a certifica titlul Participantului asupra contului Facebook cu care acesta participă la Concurs şi nu poate fi ţinut răspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizări neautorizate a acestuia de către Participant.

4.5 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecţiuni, de către Participanţi a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia in materia protectiei datelor cu caracter personal.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1. În cadrul Concursului, se vor acorda  3 (trei) premii ce constau in vouchere cadou/ de cumparaturi cu valoare de 300 lei fiecare, in magazine de jucarii (lant de magazine de jucarii)

Nr. crt Denumire produs Cantitate Valoare nominal (lei/buc) Valoare totala (lei)
1 Voucher cadou 3 300 900
Valoare totala  x 3 premii 900 lei

 

5.2 Valoarea totală a premiilor este de 900 lei TVA inclus şi este acoperită de catre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER SA),  in calitate de Organizator.

5.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru a participa la Concurs şi pentru a putea câştiga premiile acordate, Participanţii care îndeplinesc condiţiile de participare, menţionate în Sectiunea 4 – „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în următorul mecanism:

 • a) Participantul va accesa pagina, https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica unde va putea gasi postarea de concurs;
 • b) Participantul trebuie sa dea “Like” paginii de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica
 • c) Participantul va distribui (“share”) postarea de concurs (public)
 • b) Participantul trebuie sa trimita, in comentarii, o fotografie a lucrarii de creatie a copilului/copiilor, pe tema “Energia Verde pentru viitorul nostru”, constand in poza a  lucrarii copilului/copiilor (desene, colaje, picturi, constructii,  fotografii).
 1. c) Un Participant (parinte, reprezentant legal sau tutore al copilului/copiilor) poate trimite/posta in comentarii o singura lucrare reprezentativa/copil. In cazul in care Participantul (parinte, reprezentant legal sau tutore al copilului/copiilor) transmite lucrari pentru mai multi copii, va transmite in comentarii distincte fiecare lucrare. Lucrarea sau lucrarile transmise in comentarii (format jpeg/pdf/png/) trebuie sa contina prenumele* si varsta copilului. (*in locul prenumelor se poate opta pentru parola/ cod + varsta copilului). In cazul in care exista situatii in care prenumele si varsta sunt identice, Organizatorul va adauga o cifra in dreptul prenumelui (de exemplu Andrei1, 4 ani)
 2. d) Paticipanţii vor fi singurii răspunzatori pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant.

6.2 Fiecare Participant trebuie să respecte următoarele cerinţe obligatorii în vederea înscrierii şi participării sale valabile la Concurs:

– Comentariul sau orice alt mesaj transmis de către un Participant, cu conţinut pornografic, ofensator, care conţine injurii, care descrie orice formă de violenţă sau prezintă scene în care se produce durere cuiva sau scene de violenţă sexuală sau de cruzime, scene care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezinta consum de droguri sau alte substanţe ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane şi/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care conţin publicitate sau materiale promoţionale ale unor terţi, care contine ameninţări către orice terţă persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viaţă privată şi/sau alte drepturi ale oricăror terţe persoane, societăţi sau entitate şi nu trebuie să încalce în nici un alt mod legile şi reglementările aplicabile, care conţin mesaj sau imagine cu conţinut licenţios sau antisocial nu vor fi acceptate pentru înscrierea în Concurs.

6.3 Participantul nu va încărca materiale comerciale, publicitare şi nici nu va transmite comentarii, de natură comercială care, în mod direct sau indirect promovează anumite produse sau servicii, promoţii, campanii, conţin referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate, conţin aluzii la mărcile de ţigarete sau alcool, mesaje adresate minorilor sau care fac referire la minori („baby” nu se referă exclusiv la minori).

6.4 De asemnenea, este interzisă solicitarea adresată de către un Participant altor Participanţi să devină membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discuţie, organizaţie etc.

6.5 Comentariile postate pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica încadrate în situaţiile descrise la punctele 6.2 şi 6.3 vor fi eliminate.

6.6 Participantul este singurul responsabil pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării comentariilor sau imaginilor în cadrul Concursului pe contul Distributie Energie Electrica Romania. Si nu vor fi luate in considerare. Sub niciun fel de circumstanţe, Organizatorul nu poate fi găsit răspunzător pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginii de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica si a participării la Concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terţe părţi pot utiliza comentariile sau imaginile pe care Participanţii la Concurs le postează sau le fac disponibile în spaţiul dedicat Concursului şi nu numai. De asemenea, Participanţii îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru comentariile pe care le transmit sau le publică în spaţiul dedicat Concursului pe pagina https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica .

6.7. În ceea ce priveşte conţinutul trimis de Participanţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica (text, imagini etc.), In cadrul postarii “Concurs pentru copii- Energie Creativa”) Organizatorul poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze şi să afişeze public acest conţinut în scopul promovării sau îmbunătăţirii paginii de Facebook Distributie Energie Electrica Romania, precum şi în orice alt scop consideră necesar şi util.

In acest sens, prin participarea la Concurs in conditiile Regulamentului, Participantii inteleg, accepta si sunt de acord cu faptul ca Organizatorul poate sa utilizeze, distribuie, reproduca, modifice, adapteze si sa afiseze public acest continut in scopul promovarii sau imbunatatirii paginii de Facebook Distributie Energie Electrica Romania precum si in orice alt scop, fara ca ei sa poata emite vreo pretentie de orice natura fata de Organizator ce ar rezulta din aceste raporturi.

6.8 Organizatorul are următoarele drepturi:

– trimiterea unei lucrari de creatie a copilului (poza,- format jpeg, png, pdf-, in comentariile postarii “Concurs pentru copii-Energie Creativa”)  nu este o garanţie că persoana va participa la Concurs, Organizatorul având dreptul să refuze/descalifice orice comentariu sau imagine care nu respectă prevederile acestui Regulament. De asemenea, in cazul in care Participantul nu indeplineste conditiile inscrierii la Concurs, mentionate in Sectiunea 6 “ Mecanismul Concursului”, participarea nu este valida.

– Organizatorul are dreptul de a înlătura de pe pagina de Facebook comentariile trimise de către Participanţi sau alti utilizatori  dacă ulterior publicării, Organizatorul descoperă că nu au fost îndeplinite condiţiile Concursului; (lucrarile nu au respectat tema data; perioada concursului;  participantul nu a urmat pasii de la Sectiunea 6, privind “Mecanismul Concursului”).

– Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în bune condiţii a acestuia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autorităţile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 7. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Câştigătorii  vor fi desemnati  in baza votului publicului/utilizatorilor de Facebook, prin numarul de like-uri adunate de catre fiecare lucrare (in comentarii). Primele 3 (trei) lucrari care aduna cele mai multe like-uri vor desemna castigatorii Concursului pentru copii-“Energie Creativa”. In cazul in care exista egalitate intre doua sau mai multe lucrari, in data de 02.06.2021 , Organizatorul va face o postare distincta, cu lucrarile desemnate, prin care invita publicul la un nou vot, aceste voturi urmand a se cumula cu cele din comentarii. Primele 3 lucrari care au cumulate cele mai multe likeuri vor fi desemnate castigatoare.

7.2 Voturile (like-urile) se vor acorda in perioada 25.05.2021, ora 10:00- 02.06.2021, ora 10:00.

 

7.3 Lucrarile castigatoare vor fi anuntate printr-o postare pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica , in data de 02.06.2021, dupa numararea voturilor/ like-urilor, aferente fiecarei lucrari de creatie.  Parintii, reprezentantii legali sau tutorii copiilor  vor reveni la adresa de e-mail office@distributie-energie.ro in termen de 72 de ore de la data anuntarii castigatorilor in vederea acceptarii premiului si transmiterii datelor necesare pentru a intra in posesia acestuia.

In cazul in care niciun participant nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament, Concursul va fi declarat nul.

7.2. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care Castigatorii nu raspund în termen de 72 (saptezeci si doua)  ore sau pentru orice situaţii în care Castigatorii nu pot fi contactati, excluzând culpa Organizatorului. Castigatorii  care nu contacteaza Organizatorul, prin intermediul unui e-mail trimis pe adresa   office@distributie-energie.ro , in termen de 72 de ore, de la data anuntarii conform prezentului Regulament, va fi desemnat necâştigător si comisia va desemna un alt castigator in locul acestuia. (urmatoarea lucrare care a adunat cele mai multe likeuri)

7.4. Contestaţiile se pot face în termen de 24 (douăzeci si patru) ore de la data primei publicari a câştigătorului initial, pe pagina dedicată Concursului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@distributie-energie.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:

 1. i) numele si prenumele din actul de identitate si link/adresa web catre reteaua de socializare Facebook cu contul cu care a participat la Concurs
 2. ii) prezentarea motivelor de fapt, pe care se întemeiază contestaţia.

7.5. Contestaţiile se vor soluţiona de Organizator în termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de la data primirii acestora.

7.6. Câștigătorii trimit prin email, la adresa office@distributie-energie.ro informatiile necesare pentru validare.

7.7. Participantii declarati câştigători au posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.

7.8. Refuzul exprimat în aceste condiţii va fi consemnat de Organizator şi se consideră a fi irevocabil, Organizatorul declarându-l necâştigător şi trecând la desemnarea altui castigator.

SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI

8.1. Înmânarea premiului câştigătorului se va face pe cheltuiala Organizatorului.

Premiul va fi transmis catre castigator de catre Organizator prin curier, cu confirmare de primire, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

8.2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiului, cauzate de zaboviri/taraganari în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, servicii curierat etc.

8.3. Înmânarea premiilor  se va face strict participantilor desemnati câştigători (parinti, reprezentanti legali, tutori ai copiilor), prezentând un act de identitate care să valideze datele acestora, la adresa de livrare comunicată de acestia în baza unui proces-verbal de predare-primire, precum şi a formularului de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz. Castigatorilor li se pune in vedere ca atribuirea Premiilor nu este conditionata de transmiterea copiilor de pe actele de identitate, insa este conditionata de prezentarea actelor de identitate in scopul validarii.

8.4. Reclamaţiile referitoare la premiile câştigate, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de catre Organizator.

8.5. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului  nu atrage răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme legate de  înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

9.2. Totodată, Organizatorul va fi exonerat de răspundere şi nu va fi implicat în niciun litigiu legat de deţinerea cu titlu valabil a contului de Facebook de pe care Participanţii intră în Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizării neautorizate a acestora.

9.3. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER SA) şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenţionează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe pagina de Facebook dedicată Concursului, precum si printr-o postare distincta, in data de 02.06.2021 a Participantilor Castigatori, urmând ca, o confirmare a obţinerii premiilor, să se facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către Participantii câştigători, pe email, Organizatorului.

9.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanţii înţeleg că sunt singurii răspunzători de consecinţele acesteia.

9.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele:

 1. a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare;
 2. b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenţă aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalţi Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Organizatorului sau reputaţia unei terţe părţi.

9.6. De asemenea, orice persoană care vizitează pagina de Facebook aferenta Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe pagina aferenta Concursului. Totuşi, orice persoană care vizitează pagina de Facebook aferenta Concursului înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Organizatorul nu poate fi ţinut responsabil în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagină.

9.7. Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe pagina de Facebook comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii de Facebook este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Site-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut.

9.8. Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanţe Organizatorul nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginii de Facebook Distributie Energie Electrica Romania şi a participării la Concurs.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.4. Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legatură cu participarea la prezentul Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislatiei in vigoare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

10.5. Prin participare la Concurs Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SECŢIUNEA 12. LITIGII

12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instantelor judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei.

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial.

13.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe pagina https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al concursului destinat copiilor  “Energie Creativa”

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care utilizați pagina de Facebook https://www.facebook.com/distributie.energie.electrica  pentru a crea un cont sau pentru a participa la acest concurs veti respecta politicile Facebook privind Cookie-urile, privind organizarea promoţiilor si prelucrarea datelor cu caracter personal, valabile la data demarării Concursului şi orice modificare a politicilor Facebook poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prin prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com , operatorul Distributie Energie Electrica va prelucra date cu caracter personal ale castigatorilor.

Prin prezentul Regulament, castigatorii inteleg si consimt ca Organizatorul sa-i faca public numele pe pagina de Facebook dedicata Concursului.

Prezenta Anexa descrie modul în care utilizam, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs, prin intermediul imputernicitului nostru.

Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGDP). Ne angajăm să respectăm RDGP în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Ce Date cu Caracter Personal putem colecta

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează:

 • Pentru organizarea si desfasurarea Concursului, executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament, contactarea dumneavoastra in calitate de castigator si pentru livrarea premiilor, este posibil sa ne comunicati nume utilizator, nume si prenume, adresa, număr de telefon, adresă de e-mail, semnatura.
 • În cazul în care lăsați un text pe pagina Facebook (ex. comentariul pe care il furnizati in cadrul Concursului prin intermediul paginii dedicate imaginii, este posibil să colectăm respectivul text, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel text (ex. prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces).

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuală

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la concursul organizat pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Concurs.

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

Obligație legală

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 • a indeplini obligatiile fiscale;
 • în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii, durata fiind de 30 de zile

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor;

Consimțământul dumneavoastră

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i aceste prevederi privind Confidențialitatea, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu acestea și obținând consimțământul său prealabil, dacă este cazul.

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri:

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților care prestează servicii pentru noi, care acționează ca persoane împuternicite de operator, precum furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.
 • Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică.
 • Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de 30 de zile, în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare..

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Din păcate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.

Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi și Imputernicitul nostru le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

 • dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi / Imputernicit și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;
 • dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;
 • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [și]
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competent, și
 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi /Imputernicitul le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi și Imputernicitul nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care noi. vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos Cum să ne contactați.

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să [ne] contactați prin e-mail la dpo@distributie-energie.ro Puteți, de asemenea, să ne scrieți la: Distributie Energie Electrica Romania SA, Str Ilie Macelaru 28 A, Cluj Napoca.